Filip Dochy: High Impact Learning that Lasts (HILL)

Filip Dochy: High Impact Learning that Lasts (HILL)

David Jan van Stolk, redactielid van het tijdschrift MD, bestudeerde het nieuwe boek van Filip Dochy, “Bouwstenen voor High Impact Learning – het leren van de toekomst in onderwijs en organisaties”. Hij verwonderde zich en reisde af naar Maastricht waar hij de auteur een aantal van zijn vragen voorlegde. Prof. Filip Dochy is tevens een van de keynote sprekers op de High Impact Learning, de studiedag over de toekomst van Opleiding, Leren & Ontwikkeling. In dit artikel zowel een leesverslag, als een verslag van het geanimeerde gesprek tussen hoogleraar en praktijkman.

Het boek High Impact Learning that Lasts (HILL)

In het pas verschenen boek van Filip Dochy gaat het met name over opleidingssituaties op (hoge) scholen en vakgerichte opleidingen in bedrijven. Dochy werkt in zijn boek (samen met Inneke Berghmans, Anne-Katrien Koenen en Mien Segers) heel gedegen een 7 tal bouwstenen uit en baseert zich op een waaier van onderzoeken in meerdere landen.

In het HILL-model neemt Hybrid Learning een belangrijke plaats in: de inhouden die verworven moeten worden, moeten ook worden toegepast. En als dat ook on-the-job wordt gedaan, worden de prestaties verhoogd. Het design traject doorloopt dan de fasen van online kennisverwerving > offline toepassing > vertaling in de jobsetting. Hierin is een belangrijke rol voor e-learning weggelegd en het boek geeft veel voorbeelden hoe dat in de praktijk toe te passen. De schrijvers baseren zich op onderzoeksprojecten in een reeks van bedrijfscontexten en brachten daarvan de zogenaamde learning analytics of big data in kaart voor de Europese Learning & Development-wereld.

Formeel vs. informeel leren

Tegenover de meer klassieke, formele vormen van leren worden de moderne en informele vormen van leren geplaatst. Opvallend is dat – hoewel het L&D-veld wel klaar lijkt te zijn voor meer informele vormen, zoals leren via communicatie, interactie en sociale media – er in de praktijk toch weinig van valt te zien: 75% van de gerapporteerde learning analytics neigt nog naar vormen en aspecten van klassieke trainingen, zowel op de werkvloer als in het leerbeleid van organisaties.

Met andere woorden: de intentie is er wel, maar de praktijk blijft achter. Dat heeft vooral te maken met het feit dat de werkvormen die de e-learning technologie aandraagt gemakkelijk en goedkoop te organiseren zijn, maar dat het moeilijk is om de opbrengsten van informeel leren in kaart te brengen, ook omdat ze minder doelgericht zijn. De hoop is gericht op de doordachte invoering van LMS’sen, learning management systemen, maar de scepsis is dat die vooralsnog meer gericht zijn op het gebruik van meer variatie in vrij traditionele leeraanpakken en er niet op gericht zijn om High Impact Learning that Lasts te faciliteren.

De 7 HILL bouwstenen

De zeven bouwstenen (of design principes) van HILL zijn door Dochy en de zijnen gedetailleerd uitgewerkt, zodat je opleidingen eraan kunt toetsen en stuk voor stuk aspecten ervan kunt implementeren: met kleine stappen voorwaarts:

 1. blokkenUrgentie, hiaat en probleen
 2. Zelfmanagement & learner agency
 3. Cooperatie, interactie &coaching
 4. Hybride leren
 5. Actie& kennisdeling
 6. Flexibele leerruimte
 7. Assessment as learning & assessment for learning

Inspirerend zijn vooral de organisatorische veranderingen gericht op flexibilisering in de programmering en de inzet van docenten en opleiders; en het aannemen van meerdere rollen door die professionals. Dat wordt steeds duidelijker en werkbaarder naar het einde van het boek toe; als ook de tips en bouwstenen samenkomen tot een inspirerend gebouw.

In gesprek met Filip Dochy

Vol verwachting klopte mijn hart toen ik het boek begon te lezen, om me na enige tijd af te vragen: is dit wel voor mij als MD-practitioner geschreven?

Met die vraagtekens begon mijn gesprek met de schrijver:Dochy, Filip 200x200

 • Wat moet ik hiermee als MD practitioner?
 • Doen wij dit in bedrijven niet al veel langer?
 • Is dit voor onderwijskundigen geschreven en niet voor trainers?
 • Gaat dit niet meer over kennisoverdracht en instructie dan over management, leiderschap en persoonlijke ontwikkeling en gedrag, ons vakgebied?

Het werd een spannende en inspirerende confrontatie tussen een wetenschapper en een praktijkman. Samen gingen we op zoek naar wat er uit ieders werkgebied bruikbaar zou kunnen zijn voor de ander.

“Tijdens het leertraject zijn zowel de trainers
als deelnemers aan het leren”

De belangrijkste argumenten en pleidooien van Dochy zijn:

 • Dat er uit kostenoverwegingen weinig tijd besteed wordt aan het ontwerpen van leertrajecten voor de noodzakelijke transfer
 • Dat de oude methodes weliswaar gedachteloos ingeruild worden voor een technology based aanpak of presentatie, maar dat deze ondertussen hopeloos ouderwets zijn; ze zijn echter zeer in zwang omdat ze zoveel kosteneffectiever zijn
 • Dat trainers/docenten de jongere deelnemers onderschatten in hun flexibiliteit, hun zoekgedrag en het vermogen tot multitasken
 • Dat het gebruik maken van projecten met een concrete output in de ‘echte ‘wereld een basisprincipe zou moeten zijn om het leertraject als geheel te laten slagen
 • Dat hybride leertrajecten met een deel online en een belangrijk deel offline het basisprincipe zouden moeten vormen
 • Dat er nog veel ontwikkeling nodig is voor het ontwerpen voor leeropbrengsten op de lange termijn

We kwamen tot de conclusie dat in onze verschillende werelden het berekenen van de kosten van leertrajecten het nog steeds moet afleggen tegen het onvermogen om de noodzaak van de investering hard te maken en de baten te becijferen. Aanpassingsvermogen, als DE gouden kwaliteit om in het werken duurzaam inzetbaar te blijven, is nog niet uitgewerkt in leertrajecten in ons beider werelden.

4 Pijlers om verder te onderzoeken

We werden het eens over een 4-tal pijlers of condities die zowel in de wereld van de ‘schoolse’ leertrajecten als de wereld van bedrijfsleertrajecten zeer de moeite waard zouden zijn om verder uit te werken en te onderzoeken:

 • vergrootglasHet team van trainers en degene die de opleiding coördineert /organiseert moeten een intensieve samenwerking aangaan
 • Tussen trainers en deelnemers moet een duidelijke vorm van contracting plaatsvinden met betrekking tot wat er over en weer van elkaar verwacht wordt
 • Tijdens het leertraject zijn zowel de trainers als deelnemers aan het leren
 • Als er sprake is van assessment, dan is dat op zichzelf ook een leerervaring en niet slechts een toets

Een interessante uitwisseling die nog lang niet af was en uitstekende aangrijpingspunten biedt voor een vervolg.

Literatuur: Bouwstenen voor High Impact Learning – het leren van de toekomst in onderwijs en organisaties; Dochy, Filip, Inneke Berghmans, Anne-Katrien Koenen en Mien Segers; Boom /Lemma 2015

Meer informatie over High Impact Learning

Tijdens de studiedag High Impact Learning staat het vormgeven van opleidingprogramma’s waarin met plezier en efficiëntie wordt geleerd centraal. Hierbij is er ruimschoots aandacht voor de HILL bouwstenen die zorgen voor impact bij opleidingen.

Bekijk het volledige programma

Leave a reply

High Impact Learning website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2021